Höft- och knäprotesoperationer

Höft- och knäprotesoperationer

Elektiva höft- och knäproteser vid ledsjukdom

Den vanligaste orsaken till att en patient behöver genomgå en primär höft- eller knäplastik är primär artros. Artros (osteoartrit, degenerativ ledgångsinflammation) är ett samlingsbegrepp för ledsjukdom som kännetecknas av förändringar i ledbrosket och lednära ben. Detta orsakar en sviktande funktion i leden med smärta, värk och sänkt livskvalitet. Andra exempel varför en patient genomgår en elektiv protesoperation är reumatisk ledsjukdom, bristfälligt läkta frakturer eller barnsjukdomar som senare i livet kan ge höftartros. Om man har värk i leden, svårt att röra sig och det inte räcker att behandla besvären med träning och smärtstillande läkemedel kan man vara hjälpt av en protesoperation.

I Sverige har ungefär var fjärde person över 45 år artros och det utförs ca 13 000 primära knäplastiker och ca 16 000 primära höftplastiker årligen. Svenska plastiker registreras med hög täckningsgrad i svenska knäprotesregistret och svenska höftprotesregistret. För båda operationstyperna finns det internationella data som visar att Sverige hävdar sig väl, med lika bra eller bättre protesöverlevnad, jämfört med andra länder. Antalet protesoperationer har ökat relativt kraftigt de senaste 10 åren för både höfter (ca 50 %) och knän (ca 70 %). Anledningarna till detta är inte helt klarlagda men förändrad demografi, säkrare tekniker, lägre acceptans för sänkt livskvalitet och ett större vårdutbud är några delförklaringar.

Utmaningar inom höft- och knäproteser vid ledsjukdom

Även om svensk proteskirurgi håller hög internationell standard finns tydliga variationer i protesöverlevnad, reoperationsfrekvens, återinläggningar och patientrapporterade utfall mellan olika regioner och kliniker. Detta indikerar att det fortfarande finns en potential för förbättring. Dessutom är den ökning av operationsfrekvensen som observerats förknippad med påfrestningar på sjukvården vad gäller resursanvändning och kostnader. Givet att två av de största riskfaktorerna för behovet av höft- och knäplastik är ålder och fetma är det mycket möjligt att behovet av elektiva plastiker kommer att fortsätta öka. Det ökade behovet har lett till att väntetiden till operation kan vara lång och varierar över landet. En svensk studie har visat att kostnaden relaterat till ledsjukdom ligger på ca 55 000 SEK under året innan en höftprotesoperation, vilket indikerar att även patienter i kö medför kostnader för samhället. En lösning som blir vanligare för att möta behovet är att skapa väl fungerande enheter som fokuserar på planerade operationer. Det finns behov av att bättre kunna följa resursanvändning, vårdprocesser och utfall för att kunna bibehålla eller förbättra resultat, patientsäkerhet och effektivitet.

Höftoperation

Arbetet inom Sveus ska resultera i:

1. Jämförelser mellan landsting/vårdgivare

För Höft- och knäprotesoperationer definieras vilka uppföljningsmått som är relevanta samt hur dessa kan mätas och följas upp. Utifrån detta genomförs omfattande analyser av skillnader i metoder, hälsoutfall och kostnader mellan landsting och mellan vårdgivare. Målsättningen är att skapa ny kunskap om hur vården kan förbättras.

2. Uppföljningssystem

Utifrån de analyser som genomförs utvecklas nya metoder för kontinuerlig uppföljning av hälso- och sjukvården. Målsättningen är att underlätta såväl vårdgivarnas arbete med verksamhetsutveckling som landstingens arbete med planering och uppföljning. Systemen, som är baserade på befintlig data, ska bland annat möjliggöra:

  • Kontinuerlig, snabb återkoppling och identifiering av avvikelser.
  • Analyser över tid och jämförelser mellan olika vårdgivare och landsting.
  • Jämförelser mellan vårdgivare med olika vårdtunga patientgrupper.

Organisation för delprojektet (under Sveus FoU-projekt)

Arbetsgrupp

Holger Stalberg, Klinisk projektledare, Stockholms läns landsting, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Oskar Ström, Ivbar Institute
Carl Willers, Ivbar Institute

 

Expertgrupp

Ingemar Gladh, Global Health Partner/Stockholms Läns Landsting
Hanne Hedin, Landstinget Dalarna
Henrik Malchau, Västra Götalandsregionen
Ewald Ornstein, Region Skåne
Otto Robertsson, Svenska knäprotesregistret
Ola Rolfsson, SHPR/Västra Götalandsregionen